Et lokalsamfund med fokus på at alle skal være med

Lokalsamfundet i Fårvang mødes 4 gange om året og samskaber nye fælles aktiviteter og indsatser.

Fårvang

Flere skulle inkluderes i lokalsamfundet

Fårvang er en by med ca. 2000 borgere. Det gavner både de aktive borgere i lokalsamfundet, og de grupper af borgere, der ikke normalt deltager, når der fokuseres på nye aktiviteter, hvor alle inviteres med. De mange fælles aktiviteter og indsatser er udsprunget af Projekt Nærmiljø, som handler om, at forbedre borgernes sundhed og trivsel samt at skabe muligheder for, at flere familier i udsatte positioner bliver inkluderet i lokalsamfundet.

Der udvikles i flok

Frivillige aktører, erhvervsdrivende, fagprofessionelle, lokalrådet, borgerforeningen og lokale ildsjæle deltog, da det første idemøde blev holdt i Fårvang i 2015. Projektleder Linda Rostrup havde forud for mødet gjort et stort forarbejde. Den første kontakt til borgerne foregik uden for den lokale Brugs. Herefter tog hun fat i lokalrådet, borgerforeningen, idrætsforeningen, præsten, brugsuddeleren, skolen, børnehaven, dagplejere og ældrecentret, ligesom at det blev til mange kaffe-snakke, som gav indsigt i borgernes drømme og fremtidsønsker for lokalområdet. Møderne mundede ud i en invitation til et Ide-møde med gratis fællesspisning, og ud af mødet kom der mange gode ideer. Linda Rostrup fortæller: ”Det vi ser, er, at når ressourcer samles, opstår der nye forbindelser mellem ressourcerne, så der frigøres ny energi og nye muligheder. Derved skabes en positiv spiral, som gavner såvel lokalsamfundets, som den enkelte borgers trivsel og sundhed.”

Lokal forankring

Et godt råd fra projektleder Linda Rostrup er, at arbejde med lokal forankring. Projektet i Fårvang har fra starten taget udgangspunkt i de ressourcer, der i forvejen er til stede i lokalsamfundet. Det er afgørende, at disse aktiviteter bæres af borgerne selv, så ejerskabet ligger lokalt, og afspejler borgernes ønsker og behov, fortæller Linda Rostrup. Undervejs i projektet har hun og en lokal projektmedarbejder haft fokus på de styrker og ressourcer, som borgere har. Hun har kommunikeret positive forventninger, som ”I ved bedst, og I kan”, hun har arbejdet med skabelsen af ønskede fremtidsscenarier og spurgt til, hvilken fremtid borgerne drømmer om, samt hvordan drømmene kan nås i fællesskab. Endelig har hun taget udgangspunkt i de gode erfaringer, for som hun siger: ”der er altid noget, der fungerer”.

Resultater

Et af de resultater der er kommet ud af projektet er, at aktører på tværs af foreninger, fagprofessionelle, erhvervsliv og borgere hvert kvartal mødes og samskaber om nye fælles aktiviteter. Eksempler på aktiviteter er en løbe/gå-klub, running dinner, sprogskole undervisning i Fårvang, skole-haver, førstehjælpskursus, madværksted og rygestop-kursus.